و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد

همچنین «احمد» به معنای ستوده تر . داستان عزیر پیامبر، حضرت موسی و حضرت خضر بدون ذکر نام، مؤیدی بر این مدعاست

2022-12-04
    شرح كتاب التوحيد ش محمد باجابر
  1. پاسخ اجمالی
  2. مژده دهنده