ققق قق قق قق قق ق ق ق

)ما عاق3-6قاي م داقائفداقامتق%32 قاج سمداق و قناا جدقتجع اقا س داقاعقانو ق 11 ق ف ن 22، 2013 ٞج ۔ تٚا مٞی (ق م 12، بسل ظعمل ٚان ٚابع ح)ھ1434 ش۔ ئ ی م رٞہفٚل،ر ٚبٞص رف10 سمبل ٚاسٚد ٚاٚکب ٚ ب ٪ سمبل ٚا رب رربڈن 34 رکط بررٚاٟص ق ٚ ٚ ب ج ن ٚ بٚاررسپ خلٚ ق ۔ٚاٞہفٟ قٚاٟمحم ق من جر م ق بٞوک . ققق قق ـق ـقـ قـ ق Qaaf [q] للل لل ـل ـلـ لـ ل Laam [l] ننن نن ـن ـنـ نـ ن Non [n] Exercises Edit

2023-02-02
    العلاقة بين المحاسبة و محاسبة الموارد البشرية
  1. S